Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen také jako „Podmínky") upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem webové aplikace Splandy a jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Používáním webové aplikace Splandy souhlasíte s těmito Podmínkami v plném rozsahu. Používáte-li webovou aplikaci Splandy v rámci organizace nebo jejím jménem, souhlasíte s těmito Podmínkami jménem této organizace a prohlašujete, že tak můžete činit. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami nebo s jakoukoli jejich součástí, webovou aplikaci Splandy nepoužívejte.

Poskytovatelem (dále také „námi“ nebo „my“ a všechny další mluvnické tvary tohoto zájmena) je společnost Splandy s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 09266232, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118148.

Poskytovanou službou je webová aplikace (nebo její části) s názvem Splandy, která slouží pro vytvoření a správu webových stránek a e-shopu (dále jen jako „Služba" nebo „Služba Splandy").

Uživatelem (dále také „vámi“ nebo „vy“ a všechny další mluvnické tvary tohoto zájmena) se rozumí fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito Podmínkami užívá Službu Splandy.

Smlouvou o poskytování Služby (dále jen „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2. Registrace a uzavření smlouvy

Podmínkou pro užívání Služby je provedení registrace vyplněním a odesláním registračního formuláře na webu www.splandy.cz. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné, úplné a vždy aktuální informace.

Pokud registraci provádíte za Uživatele, prohlašujete, že máte od Uživatele zmocnění a pověření takto činit. V opačném případě odpovídáte za újmu, která Poskytovateli neoprávněnou registrací vznikne.

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Poskytovatel akceptuje registraci Uživatele. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

V případě sporu ohledně vlastnického vztahu k uživatelskému účtu Uživatele si vyhrazujeme právo stanovit vlastnický vztah k uživatelskému účtu Uživatele na základě našeho rozhodnutí.

3. Práva a povinnosti

3.1. Prohlašujete a zaručujete, že:

 • 3.1.1. jste svéprávný a plně způsobilý k uzavření Smlouvy a užívání Služby Splandy;
 • 3.1.2. veškeré vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • 3.1.3. máte a budete mít všechna práva a oprávnění nezbytná k používání, sdílení, zobrazování vašeho uživatelského obsahu prostřednictvím Služby Splandy;
 • 3.1.4. budete používat Službu Splandy pouze k účelu, k němuž je určena.

3.2. Souhlasíte s tím a zavazujete se, že nebudete:

 • 3.2.1. činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu Splandy;
 • 3.2.2. nahrávat, vkládat, publikovat nebo jinak zpřístupňovat v rámci Služby Splandy škodlivý, nežádoucí, nezákonný, hanlivý nebo obscénní obsah;
 • 3.2.3. nahrávat nebo v rámci Služby Splandy šířit viry, červy, trojské koně, spyware, malware nebo jakýkoli podobný kód, soubor či program;
 • 3.2.4. využívat Službu Splandy v souvislosti s jakoukoli formou nevyžádaných sdělení, podvodů a podobného jednání;
 • 3.2.5. v rámci Služby Splandy umísťovat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele;
 • 3.2.6. nepřiměřeně zatěžovat, narušovat či omezovat fungování Služby Splandy nebo serverů, na nichž je Služba Splandy provozována;
 • 3.2.7. využívat Službu Splandy k protiprávnímu či neetickému jednání či využívat Službu Splandy k činnostem, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

3.3. Poskytovatel se zavazuje, že:

 • 3.3.1. bude za sjednanou cenu poskytovat Uživateli Službu za podmínek v rozsahu sjednaných Smlouvou a těmito Podmínkami;
 • 3.3.2. umožní Uživateli seznámit se s platným zněním Podmínek a cenou Služby;
 • 3.3.3. bude Uživatele informovat o podstatných změnách Smlouvy, Podmínek a ceny Služby;
 • 3.3.4. odstraní vzniklé závady v poskytování Služby, které jsou na straně Poskytovatele.

4. Poplatky

4.1. Poplatky za Službu

Vytvoření webu je zdarma. Zpoplatněna jsou tzv. rozšíření, která můžete kdykoliv objednat a rušit v administraci svého webu. Výše poplatků jsou uvedeny na stránce www.splandy.cz/cenik a v administraci webu v sekci Rozšíření, kde lze placená rozšíření objednat. Sjednaný poplatek zůstává v platnosti, dokud není Služba zrušena nebo ukončena v souladu s touto Smlouvou. Úhrada sjednaných poplatků předem je podmínkou pro užívání Služby. Pokud není poplatek uhrazen včas, vyhrazujeme si právo k uživatelskému účtu a/nebo Službě pozastavit přístup nebo je zrušit úplně.

4.2. Změny poplatků

Poplatky můžeme kdykoliv změnit. Pokud změna ovlivní vaše předplatné, o změnách vás budeme informovat předem. Pokud se změnami poplatků nebudete souhlasit, máte právo tuto změnu odmítnout zrušením příslušné Služby před dalším datem platby.

4.3. Způsob platby

Veškeré platby předpokládané těmito Podmínkami budou realizovány platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe.

4.4. Automatické obnovení předplatného

Abychom zajistili kontinuitu poskytované Služby, bude vám Služba Splandy na konci předplaceného období automaticky prodlužována na období stejně dlouhé, jako bylo původní předplacené období. Tz. pokud například používáte měsíční předplatné, ​každé období obnovení bude trvat jeden (1) měsíc. Automaticky vám naúčtujeme příslušnou částku na vrub přednastavené platební karty a souhlasem s touto Smlouvou nás k tomu zmocňujete. Pokud nebudeme schopni inkasovat vámi splatné poplatky, budeme oprávněni pozastavit či zrušit váš účet a/nebo poskytovanou Službu, a to bez dalšího upozornění. Veškerá data obsažená v tomto účtu mohou také podléhat zrušení.

4.5. Storno platby („chargeback“)

Pokud zjistíme storno nebo jiné zamítnutí splatných poplatků, můžeme váš účet a/nebo poskytovanou Službu zrušit, a to bez dalšího upozornění. Veškerá data obsažená v tomto účtu mohou také podléhat zrušení. Pokud máte nějaké dotazy či pochybnosti týkající se platby, doporučujeme, abyste se nejdříve obrátili na nás. Vyhrazujeme si právo zpochybnit jakékoli storno platby.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1. Odstoupení ze strany Uživatele

Zrušit využívání Služby Splandy můžete kdykoliv prostřednictvím webové aplikace Splandy. Berete na vědomí, že určité části Služby mají různé poplatky a zrušení jedné části Služby nemusí vést ke zrušení Služby celkově.

5.2. Odstoupení ze strany Poskytovatele

V případě, že porušíte jakoukoliv povinnost stanovenou Smlouvou nebo jste v prodlení s jakoukoliv platbou za Službu Splandy, máme právo pozastavit či zrušit váš účet a/nebo poskytovanou Službu, a to bez dalšího upozornění. V tomto případě vám nevzniká nárok na vrácení celého ani části již zaplaceného poplatku za využívání Služby.

5.3. Ztráta obsahu a způsobilosti

V případě zrušení uživatelského účtu a/nebo Služby Splandy může dojít ke ztrátě určitého obsahu a dat. Poskytovatel nebude za takovou ztrátu žádným způsobem odpovídat. Dále upozorňujeme, že za opětovnou aktivaci uživatelského účtu nebo Služby Splandy můžeme účtovat poplatek stanovený Poskytovatelem dle vlastního uvážení.

6. Služby třetích stran

Služba Splandy vám umožňuje využívat a zajišťovat doplňkové služby dostupné prostřednictvím webové aplikace (dále jen „služby třetích stran“).

Služby třetích stran si můžete objednat zvlášť ve webové aplikaci Splandy a jejich poskytování se řídí smluvními podmínkami dohodnutými nad rámec těchto Podmínek.

​Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel vystupuje pouze jako zprostředkovatel mezi vámi a těmito službami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Za služby třetích stran mohou být námi nebo poskytovatelem těchto služeb účtovány další poplatky. Nákupní podmínky pro takové služby třetích stran mohou být zobrazeny ve webové aplikaci Splandy a během procesu nákupu. Pokud není uvedeno jinak, nenabízíme vrácení peněz za nákupy služeb třetích stran.

7. Licence a duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, kód, rozhraní, data a další obsah Služby Splandy, který je předmětem práv k duševnímu vlastnictví, a veškeré z nich odvozené položky jsou a zůstávají za všech okolností výhradním majetkem Poskytovatele.

V případě úplného plnění Podmínek a včasné úhrady příslušných poplatků vám poskytujeme nevýhradní a nepřevoditelnou licenci ke Službě Splandy pro účely vytvoření a správy webové stránky. Služba Splandy je dostupná výhradně ze serveru, který je určen Poskytovatelem. Licence je časově omezena po dobou trvání Smlouvy.

8. Osobní údaje

Služba Splandy vyžaduje sběr a používání určitých osobních údajů. Používáním Služby potvrzujete, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů a porozuměli jim. Zásady ochrany osobních údajů nejsou součástí Smlouvy a mohou být občas upravovány.

Při používání webových stránek vytvořených pomocí Služby Splandy jste výhradně odpovědní za dodržování příslušných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů, bezpečnosti a soukromí, včetně jakýchkoliv požadavků na oznámení a souhlas. Vyžaduje-li to zákon, musíte návštěvníkům webových stránek poskytnout a zpřístupnit vaše zásady ochrany osobních údajů a/nebo informace o použití cookies.

9. Práva z vadného plnění, reklamace

Odpovídáme za to, že poskytovaná Služba je bez vad a s dohodnutými vlastnostmi. Pokud tomu tak není, můžete požadovat bezplatné odstranění vady. Není-li to možné, můžete od Smlouvy odstoupit.

O vadě nás informujte prostřednictvím kontaktního formuláře v administraci v sekci Podpora nebo na e-mailu help@splandy.com. Vada bude odborně posouzena a následně vás budeme ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace informovat e-mailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak.

V případě reklamace jste povinni poskytovat součinnost.

10. Vyloučení odpovědnosti

Souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu nebo újmu, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby Splandy.

Berete na vědomí, že může docházet k výpadkům, dočasnému omezení či nedostupnosti Služby, za což neneseme žádnou odpovědnost.

Neneseme žádnou odpovědnost za veškerý obsah Uživatele a protiprávní úkony Uživatele v souvislosti se Službou Splandy.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12. Obecná ujednání

Pokud bude některé ustanovení Podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nahradí jej ustanovení, které bude reflektovat náš záměr co nejblíže. Zbývající ustanovení zůstanou v plném rozsahu.

Podmínky můžeme čas od času změnit a na našem webu zveřejnit novější verzi. V případě významné změny vás včas upozorníme oznámením, například zasláním e-mailu. V oznámení bude uvedeno přiměřené období, po jehož uplynutí nové Podmínky vstoupí v platnost. Pokračováním v používání Služby i poté, co vstoupí v platnost jakékoli změny, souhlasíte s tím, že budete vázáni změnou Podmínek a Smlouvy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, musíte přestat Službu Splandy používat a zrušit ji.

Uživatel určí během registrace nebo v nastavení účtu ve webové aplikaci svůj kontaktní e-mail. Souhlasíte s tím, že kontaktní e-mail bude vždy aktuální. V případě neoznámení změny e-mailu se má za to, že vše bylo doručeno řádně, pokud to bylo doručeno na naposledy evidovaný e-mail.

Smlouva se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů a orgánů v ČR.

Jednoduše. Dokonalý. Web.

Žádné procházení a porovnávání balíčků cenových plánů. Žádné předplatné na roky dopředu. Na Splandy si vytvoříte funkcemi nabitý web zcela zdarma! Potřebujete prodávat online? Pro Vás je k dispozici rozšíření E-shop, které si můžete bezplatně vyzkoušet a v administraci kdykoliv aktivovat.

„Profesionální webový editor se spoustou funkcí!“
Dan

„První web builder, který to dělá správně, tak jak se to má dělat: mobile first, strukturovaný kód atd. Úžasný nápad! Držím palce!“
Yurii

„Skvělý nástroj pro tvorbu webu. Rychlé a přátelské jednání. Profesionální přístup. Doporučuji.“
Jaroslav